top of page

Od kiedy wyjecha³em z Królestwa

Wiele siê zmieni³o,

Przede wszystkim wyl¹dowa³em w psychiatryku

Bo zachorowa³em.

 

Cierpiê na

Schizofreniê

Ale od kiedy ³ykam pigu³y

Wszystko jest OK.

 

Czujê siê dobrze

I mam nadziejê,

¯e w przysz³ym roku

Odstawiê lekarstwa.

 

Tu¿ "przed" dosta³em ofertê pracy

Ale czas pobytu w szpitalu

Pokrzy¿owa³ moje plany.

By³em parê tygodni w Szkocji,

ALE MNIE WYGONILI.

 

W zesz³ym roku wróci³em do Krakowa

¯eby ci¹gn¹æ studia psychologiczne

Ale jak wiesz choroba przeszkadza mi w planach.

 

Tak jak Ci mówi³em w UK

Mia³em w planach zostaæ psychoanalitykiem

Ale schizofrenia

Zmieni³a moje plany.

 

Jestem pewien,

¯e jeszcze odwiedzê UK

I ¿e pewnego dnia jeszcze

Siê spotkamy.

 

Mo¿e pewnego dnia

Przyjadê do UK

Na praktyki studenckie,

A mo¿e kiedyœ Ty

Przyjedziesz do Polski,

Mo¿e kiedyœ

Ja przyjadê do UK

ZAKOÑCZYÆ EDUKACJÊ.

 

A MO¯E któregoœ dnia

Moje dalsze plany ODWIEDZENIA

Potem Szkocja

I ta SCHIZOFRENIA

I dotrê do Ciebie

I zaopiekujemy siê sob¹ nawzajem

W jakimœ INNYM MIEJSCU

W innym czasie.

UMACZENIE Z OBCEGO MIEJSCA

read by Piotr Sliwinski
00:00 / 01:30

Translated and read by Piotr Sliwinski

bottom of page